De Commissie Voeding richt zich op vragen over de kwaliteit, productie en consumptie van voedingsmiddelen. Daarbij wordt gekeken naar zowel de benodigde energie en voedingsstoffen als naar mogelijke gezondheidsrisico’s van voedingsstoffen, -middelen en -patronen. Ook volgt de commissie de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot een aantal onderwerpen die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan, zoals het obesitasvraagstuk en voedingsaanbevelingen voor zwangeren en jonge kinderen.

Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brieven die de voorzitter van de Gezondheidsraad op 22 juni 2016 verstuurde aan de minister van VWS en aan de staatssecretaris van EZ.

Voedingsnormen

De commissie Voeding heeft een werkgroep ingesteld om voorbereidend werk te doen voor een advies over de voedingsnormen. Deze werkgroep heeft de volgende samenstelling: prof. dr. ir. J. Brug (voorzitter), prof. dr. S.J.L. Bakker, dr. H. van den Berg, mw. prof. dr. E. Blaak, mw. prof. dr. J.M. Geleijnse, prof. dr. J.B. van Goudoever, mw. dr. J.A. Iestra, prof. dr. ir. R.P. Mensink, mw. prof. dr. ir. M. Visser, prof. dr. ir. P. van ’t Veer, mw dr. ir. C.J.K. Spaaij (secretaris), dr. S.R. Vink (secretaris), drs. E.J. Schoten (secretaris).

Vitamine K

De commissie Voeding bereidt een advies voor over de toediening van vitamine K aan zuigelingen. Ze doet dit in antwoord op een adviesaanvraag van de minister van VWS. De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft de minister in een brief op 28 september op de hoogte gesteld van de voorgenomen werkwijze. Prof. dr. H.J. Verkade en dr. P.M. van Hasselt zijn bij dit advies betrokken als geraadpleegd deskundigen. Dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk en dr. ir. R.M. Weggemans treden vanuit de Gezondheidsraad op als secretarissen van de commissie. Naar verwachting verschijnt het advies in maart 2017.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. ir. J. Brug, hoogleraar gezondheidsgedrag en gezondheidsvoorlichting, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Lid:
prof. dr. S.J.L. Bakker, hoogleraar interne geneeskunde, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. E. Blaak, hoogleraar fysiologie van het vetmetabolisme, Maastricht University
Lid:
prof. dr. J.M. Geleijnse, hoogleraar voeding en cardiovasculaire ziekten, Wageningen UR
Lid:
prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, VUmc en AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. A.W. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. J.A. Iestra, voedingskundige, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. S. Kremers, hoogleraar preventie van obesitas, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. ir. R.P. Mensink, hoogleraar moleculaire voedingskunde, Maastricht University
Lid:
prof. dr. ir. P. van 't Veer, hoogleraar voeding, volksgezondheid en duurzaamheid, Wageningen UR
Lid:
prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, VU Amsterdam en VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. M.H. Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen UR
Waarnemer:
ir. B.H. Smale, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. ir. C.J.K. Spaaij (cjk.spaaij@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. R.M. Weggemans (rianne.weggemans@gr.nl)