De luchtkwaliteit is de afgelopen jaren overal aanzienlijk verbeterd: met het ingezette beleid zijn de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide sterk gedaald en wordt inmiddels vrijwel overal in Nederland voldaan aan de EU-grenswaarden. Ondanks deze verbetering doen zich echter nog steeds gezondheidseffecten voor. Tegen die achtergrond ontving de Gezondheidsraad op 18 mei 2016 een adviesaanvraag van de staatssecretaris van IenM over de mogelijkheden voor gezondheidswinst via verdergaande verbetering van de luchtkwaliteit. Meer specifiek vraagt de staatssecretaris in te gaan op de huidige stand van wetenschap over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. Daarbij wil zij graag weten wat de eventuele meerwaarde is om in het toekomstige luchtkwaliteitsbeleid extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen. Ook vraagt de staatssecretaris welke Nederlandse bronnen van luchtverontreiniging vanuit gezondheidsperspectief het meest relevant zijn en wat de belangrijkste indicatoren voor luchtkwaliteit zijn als aangrijpingspunten voor het bereiken van gezondheidswinst. Raadsvoorzitter prof. Pim van Gool heeft op maandag 9 januari jl. de Commissie Luchtkwaliteit geïnstalleerd, die onder voorzitterschap van prof. Alex Burdorf het gevraagde advies gaat opstellen. De commissie hoopt eind 2017 met haar advies te komen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. ir. A. Burdorf, hoogleraar determinanten van volksgezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. E.H.D. Bel, hoogleraar longziekten, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. B. Brunekreef, hoogleraar milieuepidemiologie, Universiteit Utrecht
Lid:
prof. dr. T. Nawrot, hoogleraar milieuepidemiologie, Universiteit Hasselt, België; hoofddocent epidemiologie, Universiteit Leuven, België
Lid:
prof. dr. M. Schaap, bijzonder hoogleraar atmosferische chemie, Vrije Universiteit, Berlijn, Duitsland; senior onderzoeker TNO, Utrecht
Lid:
dr. ir. S. van der Zee, adviseur milieu en gezondheid, GGD Amsterdam
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. F.R. Cassee, hoogleraar inhalatietoxicologie, Universiteit Utrecht; senior wetenschappelijk onderzoeker RIVM, Bilthoven
Structureel geraadpleegd deskundige:
drs. R.J.M. Maas, senior wetenschappelijk adviseur, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
drs. S. Faber, IenM, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
drs. M.M.H.E. van den Berg
Secretaris:
drs. M. Drijver (marjon.drijver@gr.nl)